Archief op oktober 20, 2023

image_print

Folder BC De Rijpel

Volgende week valt er een belangrijke folder in de bus bij alle Rijpelbergse adressen!       In álle brievenbussen? En NEE/NEE en JA/NEE dan? De flyer bevat géén commerciële boodschap en kaart een maatschappelijk  onderwerp aan dat in principe IEDEREEN aangaat. Vooral alle bewoners van de wijk Rijpelberg. Okay, na lezing kun je het oneens zijn of geen interesse hebben en de folder naar de papierbak verplaatsen. Bij voorbaat dan onze excuses dat we een interessant idee onder ogen hebben proberen te brengen. Bij deze willen we echter alvast vragen om in elk geval enkele minuten de tijd te…

Meer lezen

Enquête BC De Rijpel

Tot 1 januari 2024 staat een enquête online, waarin we data proberen te verzamelen om ons haalbaarheidsonderzoek te ondersteunen. Uiteindelijk willen we in januari 2024 een evaluatie houden en zien of de ideeën met betrekking tot BC De Rijpel een doorstart kunnen maken en wellicht leidt tot de daadwerkelijke oprichting van een burgercoöperatie. Want zover zijn we nog lang niet. Onze werkgroep bestaat uit 4 betrokken Rijpelaars, maar er zal vooral vanuit de wijk een hele duidelijke interesse moeten gaan ontstaan. Hoewel uiteraard niet iedereen even makkelijk online actief is, denken we toch dat de enquête niet al te complex…

Meer lezen

BC De Rijpel actief!

In een soort 3-traps raket hopen we in het laatste kwartaal van dit jaar duidelijkheid te krijgen over haalbaarheid en wensen ten aanzien van een nog op te richten burgercoöperatie BC De Rijpel. Per onderdeel praten we u ruimschoots bij als het zover is, maar we lichten hierbij alvast een tipje van de sluier op over wat we gaan doen deze winter. Flyer - oktober 2023 Eind oktober valt in Rijpelberg bij alle huishoudens een flyer in de bus. Hierin staat onder andere wat een burgercoöperatie voor u kan betekenen. De papieren flyer is er helaas alleen in het Nederlands,…

Meer lezen

DE HILFE – BC De Rijpel Umfrage 2023 ML

Erste Hilfe beim Ausfüllen BC De Rijpel Umfrage 2023 ML BROWSER Möchten Sie den Fragebogen komplett bereinigen und von vorne beginnen? Anschließend müssen Sie alle personenbezogenen Daten löschen, die von der Umfrage-Website auf IHREM Gerät gespeichert werden (z. B. Cookies). In Ihrem Browser können Sie unter EINSTELLUNGEN nach der Möglichkeit suchen, gespeicherte Daten zu löschen. In einer Windows-Umgebung können Sie in den meisten Browsern die Tastenkombination STRG-UMSCHALT-ENTF verwenden und dann einen Zeitraum zum Löschen auswählen, beispielsweise die letzte Stunde, heute oder alle Daten. Klicken Sie in einem Apple-Browser oben rechts auf die drei Punkte, dann auf weitere Tools und schließlich auf…

Meer lezen

PO POMOC – BC De Rijpel Ankieta 2023 ML

Pierwsza pomoc przy wypełnianiu  Ankieta BC De Rijpel 2023 ML Przeglądarka Czy chcesz całkowicie wyczyścić kwestionariusz i zacząć od nowa? Musisz wówczas usunąć wszystkie dane osobowe przechowywane przez witrynę ankiety na TWOIM urządzeniu (np. pliki cookie). W przeglądarce możesz sprawdzić w USTAWIENIAch opcję usunięcia zapisanych danych. W środowisku Windows większość przeglądarek umożliwia użycie kombinacji klawiszy CTRL-SHIFT-DEL, a następnie wybranie okresu do usunięcia, na przykład ostatniej godziny, dnia dzisiejszego lub wszystkich danych. W przeglądarce Apple kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu, następnie więcej narzędzi i na końcu wyczyść dane przeglądania. Po usunięciu plików cookie możesz zaktualizować lub ponownie otworzyć link…

Meer lezen

NL HELP – BC De Rijpel Enquête 2023 ML

Eerste Hulp bij het invullen van BC De Rijpel Enquête 2023 ML BROWSER Wil je de vragenlijst helemaal opschonen en opnieuw beginnen? Dan zul je alle persoonlijke gegevens moeten verwijderen die door de enquêtewebsite op JOUW apparaat zijn opgeslagen (zoals cookies). In je browser kun je onder INSTELLNGEN op zoek naar de optie om opgeslagen gegevens te wissen. In een Windows omgeving kun je in de meeste browsers de toetscombinatie CTRL-SHIFT-DELETE  gebruiken en vervolgens een periode kiezen voor verwijdering, bijvoorbeeld het laatste uur, van vandaag of alle data. In een een Apple browser klik je op de drie puntjes rechtsboven,…

Meer lezen

EN HELP – BC De Rijpel Survey 2023 ML

First aid in filling in BC De Rijpel Survey 2023 ML BROWSER Do you want to completely clean up the questionnaire and start over? You will then need to delete any personal data stored by the survey website on YOUR device (such as cookies). In your browser you can look for the option to delete stored data under SETTINGS. In a Windows environment, you can use the key combination CTRL-SHIFT-DELETE  in most browsers and then choose a period for deletion, for example the last hour, today or all dates. In an Apple browser, click on the three dots at the…

Meer lezen

Enquête 2023 (Nederlands)

BC De Rijpel Enquête 2023 ML START ENQUÊTE Einde: 31-12-2023 De Enquête BC De Rijpel 2023 ML loopt in het gehele 4e kwartaal van 20232 en is bedoeld om data te verzamelen rond het haalbaarheidsonderzoek naar een burgercoöperatie voor de wijk Rijpelberg. ML staat voor multi language en dat betekent dat de enquête in meerdere talen beschikbaar is. Voor aanvang van de vragen volgt er een taalkeuze. Standaard is de enquête in het Nederlands, maar er kan ook worden gekozen voor Pools, Duits of Engels.   EERSTE HULP LAAT JE MEESLEPEN DOOR DE GEKKE MIEREN  

Meer lezen

Ankieta 2023 (Polski)

Ankieta BC De Rijpel 2023 ML START ANKIETA Koniec: 31.12.2023 Ankieta BC De Rijpel 2023 ML potrwa przez cały 4 kwartał 20232 i ma na celu zebranie danych na temat studium wykonalności kooperacja obywatelskiej dla powiatu Rijpelberg. ML oznacza wielojęzyczność, co oznacza, że ​​ankieta jest dostępna w kilku językach. Przed rozpoczęciem pytań następuje wybór języka. Domyślnie ankieta jest w języku niderlandzkim, ale możesz też wybrać język polski, niemiecki lub angielski.   PIERWSZA POMOC  DAJ SIĘ PONIESIĆ SZALONYM MRÓWKOM

Meer lezen

Survey 2023 (English)

Survey BC De Rijpel 2023 ML  START SURVEY End: 31-12-2023 The Survey BC De Rijpel 2023 ML will run throughout the 4th quarter of 20232 and is intended to collect data on the feasibility study of a citizens' cooperative for the Rijpelberg district. ML stands for multi language, which means that the survey is available in several languages. Before the start of the questions, a language choice follows. By default, the survey is in Dutch, but you can also choose Polish, German or English.   FIRST AID GET CARRIED AWAY BY THE CRAZY ANTS

Meer lezen

Met trots ondersteund door WordPress | Thema: Stacy door SpiceThemes